1047 -- Kamenicky Senov Glasfachschule (attrib) glass vase teens

Updated: 05 Aug 2016